រឿង “កូនកាបូបរបស់មីនា” 

04/06/2022 7:00 pm ភ្នំពេញ


កម្មវិធី”យើងអានជុំគ្នា” ជាកម្មវិធីដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តកុមារ ឱ្យចូលចិត្តអានសៀវភៅ ពិសេសលើកទឹកចិត្តមាតាបិតា អាចសៀវភៅឱ្យកូនៗស្ដាប់។ កម្មវិធីនេះ បានទៅថតសកម្មភាព ដែលអង្គការស៊ីប៉ាចុះទៅអានអំណានឱ្យកុមារស្ដាប់ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន និងខេត្តមួយចំនួនផងដែរ។


https://youtu.be/lT6hg5LjziE 

ការអានសៀវភៅឱ្យកូនៗស្ដាប់ និងជួយឱ្យកូនៗចូលចិត្តសៀវភៅ ហើយពួកគេនឹងមានទម្លាប់នៃអានសៀវភៅតាំងតែពីក្មេង។ ពួកគេនឹងទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅច្រើន មានការគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយ និងរៀនពូកែជាដើម។

សារព័ត៌មានថ្មីៗ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ Aide Et Action ដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងមូល។ និងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការស៊ីប៉ា ដែលបានសហការផលិតកម្មវិធីនេះ៕

ព័ត៌មានទាក់ទង