អំពីថ្មីៗ២៥

«ថ្មីៗ២៥ រាជធានី-ខេត្ត» ជាផ្នែកមួយនៃសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ (Thmeythmey.com)។ Thmey Thmey 25 ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្តោតលើវិស័យកសិកម្ម, ផលិតផលអត្តសញ្ញាណ, មុខរបរប្រពៃណី, ជំនួញខ្នាតតូច-មធ្យម, បរិស្ថាន និងទេសចរណ៍តាមបណ្តាខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជា។