សិក្ខាកាម ២២នាក់ ចូលរួមក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ ការពារទីជម្រក និងស្វែងរកសំបុកសត្វព្រៃជិតផុតពូជ

28/06/2023 4:06 pm ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ រយៈពេល៣ថ្ងៃ អង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបានបណ្ដុះបណ្ដាល សហគមន៍គោលដៅចំនួន៥ ស្ថិតនៅតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្ដីពីការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងធនធានធម្មជាតិ។ សិក្ខាកាមចូលរួមសរុប ចំនួន២២នាក់ ស្រី ០២ នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យជីវៈចម្រុះ ការពារទីជម្រកនិងស្វែងរកសំបុកសត្វព្រៃជិតផុតពូជ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើងក្នុងទិសដៅ បង្កើនចំណេះដឹងដល់ជនបង្គោលរបស់សហគមន៍ អំពីប្រភេទនៃជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗ ទំនាក់ទំនងរវាងបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះ មូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចសំរាប់ការអភិរក្ស គុណតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស និងវិធីសាស្រ្តមូលដ្ឋានក្នុងការសង្កេតនិងស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះជាដើម។

ជាមួយគ្នា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានលើកឡើងនូវមេរៀនចំនួន៣ ដែលផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវ អភិរក្សប្រភេទសត្វស្លាបកម្រ និងជិតផុតពូជ ដែលកំពុងមានវត្តមានក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ដូចជា សត្វត្រយងយក្ស សត្វត្រយងចង្កំកស និងសត្វក្រៀល។

គួរបញ្ជាក់ថា ក្រោយបញ្ចប់វគ្គនេះ សិក្ខាកាមនឹងត្រូវប្រើវីធីសាស្រ្តដែលបានរៀនដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងចុះទីវាលដើម្បីសង្កេតតាមដាន សំបុកនិងទំនោរប្រជាសាស្រ្តនៃប្រភេទទាំងបីនេះ៕


 

ព័ត៌មានទាក់ទង