មេពន្ធដារ តម្រូវឱ្យម្ចាស់សហគ្រាសតាំងឯកសារនៃការចុះបញីពន្ធដារ នៅកន្លែងធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

16/11/2022 9:00 am ភ្នំពេញ

អគ្គនាយកពន្ធដារ តម្រូវឱ្យម្ចាស់សហគ្រាស  នាយក និងបណ្ណាធិការ បំពេញកាតព្វកិច្ចនូវការដាក់តាំង ឬព្យួរបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ដែលមានសុពលភាព នៅកន្លែងធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗ។ លោក គង់ វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បញ្ជាក់ថា អ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមណែនាំនេះ នឹងត្រូវរងទោសទណ្ឌ។លោក គង់ វិបុល បានបញ្ជាក់ថា វិញ្ញបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារ ឬលិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារ  និងប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ ត្រូវដាក់តាំងនៅទីចាត់ការសហគ្រាស។ ចំពោះសាខាសហគ្រាស ក៏ត្រូវតាំងបង្ហាញលិខិតទាំងនេះដែរ។
បើតាមលោក គង់ វិបុល ការធ្វើបែបនេះគឺមានគោលគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធប៉ាតង់  និងការបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចជាភ្នាក់ងារកាត់ទុកនិងប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម(VAT) ពីអតិថិជន សម្រាប់ប្រកាសបង់ពន្ធមករដ្ឋបាលសារពើពន្ធ។ លោក បានបន្ថែមថា ចំពោះអ្នកមិនអនុវត្តមានសសេចក្តីណែនាំនេះទេ នឹងត្រូវចាត់ទុកថាប្រព្រឹត្តអំពើរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ និងត្រូវទទួលរងទោសទណ្ឌស្រមតាមមាត្រា ១៣៣ នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ។

ជាមួយគ្នានេះ អគ្គនាយកពន្ធដារសង្ឃឹមខ្ពស់ថា ម្ចាស់សហគ្រាស  នាយក និងបណ្ណាធិការទាំងអស់ នឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធ ស្តីពីការដាក់តាំង ឬព្យួរបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ នៅទីកន្លែងធ្ចើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ដែលចុះហត្ថលេខាដោយ លោក គង់ វិបុល នាថ្ងៃទី១៤វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ៕ 

 

ព័ត៌មានទាក់ទង